پنهانی علت و وضوح معلول

تلاش برای رضایت اولیا دم و نجات یکی از اعضای خانواه تم جدیدی برای یک درام اجتماعی و دغدغه مند نیست. موضوعی که پیش تر در بعضی از فیلمها و حتی سریالها هم وجود داشته و بدان پرداخته شده است. اما آنچه که انتهای خیابان هشتم را با آنها متفاوت میکند ، حذف علت از درام و تمرکز بر معلول است. در اینجا ، مثلث کاراکترهای اصلی یک هدف واحد دارند: تهیه پول دیه برای نجات سعید، قاتل در انتظار اعدام. هدفی که برای تحقق آن باید، به آب و آتش بزنند. از نیلوفر،خواهر سعید گرفته تا بهرام، نامزد راننده ی آژانسش و دوست مشترک آنها ، موسی ، بوکسوری که با وجود مشکلات خانوادگیش، در پی کمک به این دو است.هرچند مسیری که هر یک از آنها طی میکنند جز آشفتگی و تباهی به بار نمی آورد.از فروریختن نجابت تا فروپاشی غیرت و وقار .البته پرداخت نسبی شخصیت ها و اشاره به معضلات هرچند مبالغه آمیز اجتماعی ، در کنار فراز و فرودهای منطقی در کنار بازیهای گرم و ریتم ولحن متناسب همه باعث میشود کلیشه ی داستانی کمرنگ و کوشش های مذبوحانه ی کاراکترها با محتوم شدن سرانجامشان در راستای تحقق هدف با باورمندی مخاطب همراه شود.