وضعیت ممتاز

آنچه که وضعیت سفید را  با سایر سریالهای ساخته شده در سالهای اخیر متمایز میکند ، دقت ویژه در جزییات بیشمار و آفرینش لحظات با تکیه بر چیدمان و ترکیب این جزییات در عین  کمرنگ کردن قصه به معنای متعارفش است.البته این به این معنا نیست که سریال از پیرنگ بی بهره است ، بلکه جمع شدن یک خانواده گسترده در باغ مادربزرگ برای مصون ماندن از حمله موشکی به تهران در سال 66 قرار است خط اصلی داستان را تشکیل دهد خانواده ای که هرکدام از اعضایش  خلقیات ومشکلات خاص خود را دارند که در اکثر موارد با دیگر اعضا این خانواده پرجمعیت در تناقض و درگیری است و موقعیت هایی می آفریند که بهانه  اصلی برای خرده داستانهایی باشد که هرکدام قرار است باری از روایت زندگی این خانواده را در فضای به دقت پرداخته شده و پرجزییات که ساختش بسیار پرزحمت بوده است را بر دوش کشند.هرچند که این سبب شده تا بسیاری از مخاطبان که به داشتن یک داستان متعارف پیوسته و با فراز و فرودهای مشخص عادت دارند نتوانند با آن ارتباط برقرار کنند اما همین طراحی هوشمندانه و خلاقانه ودرآوردن فضای زندگی در عین روزمرگی های دهه گذشته می تواند دلیلی بر ممتاز بودن وضعیت سفید باشد.

متفاوت و غیر متعارف. اینها اصلی ترین ویژگیهای وضعیت سفید در مقایسه با سایر سریالهای تلویزیون در سالیان اخیراست. این تفاوت در درجه اول به سلیقه خاص حمید نعمت الله به ساخت اثرات شخصی و درمراتب بعدی به غیرمتعارف بودن داستان درعین تاکید برچینش جزییات فراوان وآفرینش لحظات برمیگردد.البته این به این معنا نیست که سریال از پیرنگ بی بهره است، جمع شدن یک خانواده گسترده در باغ مادربزرگ برای مصون ماندن از حمله موشکی به تهران در سال 66 که هرکدام از اعضای این خانواده خلقیات اغلب عجیب و غریب و مشکلات خاص خود را دارند که دراکثر موارد با دیگر اعضا این خانواده پرجمعیت درتناقض و درگیری است، میتواند بهانه (پیرنگ) اصلی برای خلق خرده داستانهایی باشد که هرکدام قرار است باری از روایت زندگی این خانواده را در فضای به دقت پرداخته شده و پرجزییات که ساختش بسیار پرزحمت بوده است را بر دوش کشند.همین امر برای مخاطبی که به داستانهای متعارف و با فراز و فرودهای مشخص و اغلب ملودرام در سایر سریالهاعادت کرده ،سخت و متفاوت مینماید. شاید اگر تلویزیون بخواهد روزی سریالهایش راجمع کند و برای آنان سخنرانی کند وضعیت سفید را این چنین خطاب کند:

طفل دیوانه من